avangard-pressa.ru

Мета, функції, зміст, форми контролю та критерії оцінювання самостійної роботи студентів - Культура

Методичне забезпечення

Самостійного опрацювання

Навчального матеріалу студентами ІІ курсу

з дисципліни «Українська мова»

для спеціальності 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки Протокол № 1 від 31.08.12 Голова_________О.І.Лесько

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для самостійного опрацювання навчального матеріалу

№ п/п Назва розділу, теми, питання Кількість годин на самостійне вивчення 1. Розділові знаки у неповних реченнях. Тире між підметом і присудком. 2. Пунктограми при прямій мові та діалозі. Заміна прямої мови непрямою 3. Студентський проект удосконалення власного мовлення. Підбір та опрацювання матеріалу до проекту. 4. Культура публічного виступу. Добір матеріалу і його систематизація. Всього

МЕТА, ФУНКЦІЇ, ЗМІСТ, ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

Українська мова - це мова нашої держави, знати її необхідно, щоб відчувати себе громадянином України, культурною і освіченою людиною. Щоб знати мову, треба постійно вдосконалювати свої знання: писати, читати, виконувати самостійно завдання різної складності.

Самоосвіта – частина безперервної освіти, це активна пізнавальна діяльність, яка відбувається за особистої ініціативи людини у формі індивідуальної самостійної роботи щодо оволодіння знаннями. Потреба в знаннях була і є внутрішньою силою, що стимулює людину до активних дій. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців. Ефективна реалізація самостійної роботи залежить від зацікавленості в досягненні результату, тобто від стійкої мотивації. Вона виявляється в розумінні студентом корисності виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані розширення кругозору, ерудиції фахівця. Результати самостійної роботи допоможуть студентові краще зрозуміти лекційний матеріал, практичні роботи.

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять.

Цей методичний посібник має на меті допомогти студентові зорієнтуватися в темах і формах самостійної роботи з курсу «Українська мова». Самостійна робота студентів охоплює значну кількість тем курсу, які входять до навчальної програми. Більшість тем розглядаються на практичних заняттях, але також є теми, що вивчаються студентами самостійно і потребують значної уваги з їх баку. У запропонованому методичному посібнику містяться рекомендації щодо організації, підготовки та проведення самостійної роботи студентів із урахуванням форм активізації пізнавальної діяльності.

Основні функції самостійної роботи студентів:

1. Навчальна. Полягає в опрацюванні першоджерел. Сприяє більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань

  1. Пізнавальна. Полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду
  2. Стимулююча. Така організація самостійної роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної діяльності
  3. Виховна. Спрямована на формування таких якостей як воля, цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість
  4. Розвиваюча. Спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких умінь особистості

Методичні вказівки з організації і планування самостійної роботи студентів з української мови складаються з:

- навчальної програми самостійної роботи з української мови з визначенням змісту та кількості годин, відведених на таку роботу;

- методичних рекомендацій студентам щодо вивчення конкретної теми програми;

- переліку літературних джерел і вебресурсів, що сприяють вивченню дисципліни;

- добірки практичних завдань для піднесення рівня мовної компетенції та розвитку основних комунікативних умінь;

- добірки контрольних питань для самоперевірки.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка викладачем виконаних самостійно практичних завдань, перевірка конспекту теоретичного матеріалу в зошиті для самостійної роботи, виступ студента з підготовленим матеріалом на практичному занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, тематичний і підсумковий семестровий контроль. З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань. Корекція результатів самостійного вивчення матеріалу здійснюється при виконанні тестових завдань та контрольних робіт.

Критерії оцінювання.Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 1 до 12 балів. Критеріями оцінки виконаних завдань є:

- повнота та глибина засвоєної студентом інформації, що виявилася в повному розкритті теоретичних питань у конспекті зошита для самостійної роботи;

- конспект має бути стислим і чітким, обов’язково повинен містити посилання на використані джерела;

- грамотність й акуратність оформлення роботи;

- правильність виконання практичного завдання;

- комунікативні вміння;

- рівень мовленнєвої культури.

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (див. навчальну програму з української мови для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України як навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3271).

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1

Хто хоче багато знати,

Тому треба мало спати.

Народна мудрість

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Пунктограми у простому реченні. Розділові знаки у неповних реченнях. Тире між підметом і присудком.»

Студент повинен знати:пунктограми у простому реченні; типи простих речень; типи

односкладних речень

Студент повинен вміти:знаходити і розрізняти види простого речення; визначати їх

істотні ознаки; правильно ставити розділові знаки у простому

реченні й обґрунтовувати їх; оцінювати виражальні можливості

простого односкладного і неповного речення у текстах різних

стилів;виділяти односкладні і неповні речення з-поміж інших

видів речень; визначати види односкладних речень (у тому

числі в складних реченнях)

План роботи:

1. Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:

- тире між підметом і присудком;

- типи простих речень;

- типи односкладних речень.

2. Виконати практичні завдання:

- Поставити потрібні розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

Мова то серце народу гине мова гине народ (І. Огієнко). Стан літературної мови то ступінь культурного розвою народу (І. Огієнко). Історія це святая святих народу (О. Довженко). Хтось давно ще сказав, що спів то мова душі, то голос серця (Панас Мирний). Ввесь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна

(М. Коцюбинський). Найбільше добро в кожного народу це його мова (Панас Мирний). Ні, не вагання рівновага стала долею митця (Є. Плужник).

- визначте тип односкладного речення

О, заспівайте дівчині романс! До свободи треба дорости розумом і світлими ділами, вірою і чистою душею. Без нього суєтно і сумно Чужі оселі...Темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси.Там переходять шлях уповні. Ніяких змін на цій старій землі. Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову. Маму треба любити й розуміти. Зачерствілі очищуймо душі! Світлішає в житті і на душі. Люблять у нас дотепне слово. Сади свій сад, плекай свої надії. Від добра добра не шукають.

Рекомендації з вивчення теми:

· зверніть увагу на типи простих речень;

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа, 1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-5.html

2. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/253.html

3. http://tineydgers.at.ua/load/tire_mizh_pidmetom_i_prisudkom/39-1-0-11637#

4. http://glovl.ru/sintaksis/534-tyreuprostomurecheni.html

5. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/277.html

6. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/275.html

7. http://www.liveinternet.ru/users/1599287/post147434054/

8. http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=72

9. http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні ознаки речення.

2. Які речення називаються двоскладними?

3. Коли між групою підмета і присудка ставиться тире? Коли тире не ставиться?

4. Яка роль пунктограм у тексті?

  1. Чим виражений присудок у неозначено-особових реченнях?
  2. Які речення називають безособовими?
  3. Що таке називні речення?
  4. Чим характеризуються неповні речення?
  5. Які розділові знаки ставляться на місці пропусків головних членів речення?

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 2